5133411662

موسسه خیریه علوی مشهد

کمک به ایتام و مستمندان

: امام علی علیه السلام

با مردم آنگونه معاشرت كنيد، كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد، با اشتياق سوي شما آيند

 خیریه علوی مشهد

طرح حمایتی ایتام
و زنان بی سرپرست

طرح حامی
تحصیلی

طرح دانش پروری
ویژه مستمندان

Chat

صندوق صدقات

جهت ایتام و زنان خانوار

دریافت
Chat

شهریه ماهیانه

ویژه محصلین

واریز
Chat

وجه اهدایی

ویژه کادو تولد محصلین

واریز
Chat

خمس و زکات

طبق فتاوی مراجع مختلف

پرداخت